Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Osoite: Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea

Sähköposti: nlp-dpo@nordea.com 

2. Henkilötietojen käsittelijä

Nimi: Newsec Property Asset Management Finland Oy

Osoite: PL 52, 00101 Helsinki

Sähköposti: etunimi.sukunimi@newsec.fi tai info@newsec.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän omistaman Larun Kehräämö -kiinteistön toimitilassa vuokralla olevien tai liiketilaa hakevien oikeushenkilöiden edustajien, päättäjien, osakkaiden, tosiasiallisten edunsaajien, vastuuhenkilöiden ja yhteyshenkilöiden (”Rekisteröity”) henkilötietoja. 

Henkilötietoja käytetään vuokrasuhteeseen liittyvien tiedotteiden ja kyselyjen lähettämiseen, asiakastapahtumista tiedottamiseen, yhteydenpitoon vuokralaisten kanssa sekä vuokrasuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän tai Henkilötietojen käsittelijän oikeutettujen etujen toteuttamiseen, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Rekisteröity on osapuolena.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita vuokrasuhteen hoitamisen ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemisen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Etu- ja sukunimet
  • Yhteystiedot
  • Lainsäädännön vaatimukset, verotus- ja sääntelytiedot
  • Monitoroitavat tiedot
  • Taloudelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään muun muassa Rekisterinpitäjän tai Henkilötietojen käsittelijän kanssa solmitusta sopimuksesta tai kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan, kun käsittelylle on tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröityjen henkilötietoja palveluntuottajille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjän ja Henkilötietojen käsittelijän välillä on henkilötietojen käsittelysopimus (data processing agreement, DPA). Henkilötietojen käsittelijä käsittelee Rekisteröityjen henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös poliisiviranomaisille rahanpesun ja terrorismin tutkintaan saattamista varten. Lisäksi samoja tietoja voidaan luovuttaa keskusrikospoliisille sellaisten rikosten tutkintaan saattamista varten, joilla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;
  • vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen tai Rekisterinpitäjän tai Henkilötietojen käsittelijän oikeutettuun etuun, eikä sille ole muuta perustetta.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Jos haluat ottaa yhteyttä Nordea Henkivakuutuksen tietosuojavastaavaan, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen nlp-dpo@nordea.com tai kirjeen osoitteeseen Nordea Henkivakuutus Suomi, Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea. Huomioithan, että emme voi vastata rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevaan pyyntöön avoimen sähköpostin kautta.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Lue tietosuojaselosteemme säännöllisesti, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista. 

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 8.1.2024.